Budmerice

SK  EN

Doprava

Do Bratislavy je najrýchlejšia cesta cez Budmerice, Báhoň, Kaplnú, Blatné a diaľnicu D 61, k zjazdu z diaľnice pri letisku spolu 34 km. možnosť je využiť i kratšiu trasu cez obce Budmerice, modra, Vinosady, Pezinok, Svätý jur, k vjazdu do Rače spolu 30 km. Do Trnavy je najkratšia cesta cez obec Ružindol k vjazdu do Trnavy v dĺžke 11km. Letecká doprava sa predpokladá jedno- a dvojmotorovými lietadlami typov Cessna82, prípadne Piper PA28, Z142 a pod.

Inžinierske siete

Zásobovanie areálu rodinných fariem vodou je napojením na vodné hospodárstvo obce jablonec. Písomná dohoda o napojení bola schválená obecným zastupiteľstvom v roku 2009. Voda pre úžitkové účely je zabezpečená vŕtanou studňou a vybudovaním čerpacej stanice, prípadne každá farma môže mať samostatný zdroj úžitkovej vody na vlastnom pozemku. V lokalite nie je vhodný recipient na vypúšťanie vyčistenej odpadovej vody, (priľahlý potok vysychá), preto sú navrhnuté a povolené samostatné čistiarne odpadových vôd so vsakovaním. Na vykurovanie, varenie a prípravu TÚV sa navrhuje použiť skvapalnený plyn propán. Riešenie bude pozostávať z osadenia podzemných zásobníkov kvapalného plynu pre každú rodinnú farmu. Zdrojom napojenia elektriny je vzdušná linka VN–22 kV s ukončením v kioskovej trafostanici. Vypracovaná je dokumentácia pre stavebné povolenie na elektrickú prípojku.

CODES CREATIVE STUDIO © 2011